راحت باشید، اینجا افغانستان است!

img

محمد مصطفی نوید

اگر دیدید که کسی در ماشین اتومات پول عقب شما ایستاده است هم رمز کارت شما را می خواند و هم حساب بانک تان را، مشکل نیست و راحت باشید، اینجا افغانستان است!
اگر دیدید که موتر خلاف جهت حرکت کرد و بعد ده ها موتر دیگر از عقبش روان شدند، حتی اگر موتر پولیس ترافیک را در میان شان یافتید، مشکلی نیست، راحت باشید، اینجا افغانستان است!
اگر دیدید موتر وکلا “قانون گذار” و وزرا “مجریان قانون” با هارن های بیجا، بی نظمی را در شهر ایجاد کرده اند، خسته نشید، راحت باشید، اینجا افغانستان است!
اگر رئیس جمهور والی را تعیین و یا برکنار نمی تواند، مشکلی نیست، راحت باشید، اینجا افغانستان است، مطمین باشید که ولسوال را هم نمی تواند برکنار کند!
اگر قیمت جنس را سه برابر گفتند، گران نخرید، کمی اسرار کنید، نیم نرخ می خرید، راحت باشید، اینجا افغانستان است!
اگر پولیسی با قربانی یکجا گریه کرد و اگر کمی دقت کنید، دزد و متجاوز را هم آنجا می یابید که بیشتر از قربانی اشک می ریزد، تعجب نکنید و راحت باشید، اینجا افغانستان است!
اگر دیدید داکتر در نسخه اش برای یک درد 12 قلم دوای مختلف النوع را به این نیت نوشت که یکی آن حتمن فایده می رساند راحت باشید! اینجا افغانستان است!
اگر در صف و نوبت یکی را دیدید که با نیرنگ یک نوبت خود را پیش کرد، کمی صبر کنید، یکی دیگری می آید و با ده نیرنگ سه نوبت خود را پیش می کند، مشکلی نیست راحت باشید اینجا افغانستان است!
اگر صبح که از خواب بیدار شدید، بوی زننده ناشی از سوخت زغال و یا پلاستیک اذیت تان کرد، قهر نشید، نه اینکه همسایه غریب تان پلاستیک سوختانده است، بلکه آن همسایه پولدار مرکز گرمی اش را چالان کرده، بنابر این راحت باشید اینجا افغانستان است!
و همچنان اگر دیدید که دست فروشان بخاطر باز شدن راه رانده می شوند، اما رهبران جاده ها و کوچه ها را دیوار می کنند، مشکلی نیست راحت باشید، اینجا افغانستان است!
بالآخره راحت باشید، ما هم راحت هستیم، اگر نباشیم چه می توانیم اینجا افغانستان است!

خپروونکی : مدیر ویب سایت

مدیر ویب سایت

اړوندې ليکنې

One thought on “راحت باشید، اینجا افغانستان است!”

نظر مو څرګند کړئ